Leverings- en annuleringsvoorwaarden Cornelissen Communicatie

Artikel 1. Begripsbepaling

Cornelissen Communicatie:
Cornelissen Communicatie staat als eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30140055. Cornelissen Communicatie houdt zich bezig met communicatie & public relations (PR) en in het bijzonder strategisch communicatie- en PR-advies, online PR, redactionele werkzaamheden en communicatietrainingen. Cornelissen Communicatie is gevestigd en houdt kantoor aan de Johann Sebastian Bachstraat 64, 3533 XD in Utrecht.

Opdrachtgever:
Degene die, handelende in de uitoefening van diens beroep of bedrijf, in contact treedt met Cornelissen Communicatie en aan Cornelissen Communicatie opdracht(en) verstrekt;

Opdracht:
Het verzoek van Opdrachtgever aan Cornelissen Communicatie om tegen betaling werkzaamheden te verrichten; waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Werkzaamheden:
Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.

Offerte:
Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

Overeenkomst:
Een overeenkomst van opdracht komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een offerte (aanbieding) van Cornelissen Communicatie en door ondertekening daarvan heeft aanvaard dan wel dat de Opdrachtgever een opdrachtbevestiging heeft ondertekend en retour heeft gezonden aan Cornelissen Communicatie.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Cornelissen Communicatie en Opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2.2 De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Cornelissen Communicatie, voor de uitvoering waarvan derden worden ingeschakeld.

2.3 Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zal Cornelissen Communicatie een vervangende bepaling opstellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.5 De algemene voorwaarden van Cornelissen Communicatie zijn bepalend gedurende de looptijd van de opdracht.

 

Artikel 3. Grondslag offertes

3.1 Offertes van Cornelissen Communicatie zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Cornelissen Communicatie zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3.2 Alle offertes van Cornelissen Communicatie zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende dertig (30) dagen na datum offerte.

3.3 Een overschrijding van het in de offerte genoemde honorarium van Cornelissen Communicatie tot 5% wordt door Opdrachtgever als zijnde een begrotingsrisico geaccepteerd, zonder dat Cornelissen Communicatie van een dergelijke overschrijding voorafgaande mededeling hoeft te doen aan Opdrachtgever.

3.4 Een overschrijding van het in de offerte genoemde bedrag, welke een gevolg is van wijzigingen in overeenkomsten met derden c.q. wijzigingen in de leveringsvoorwaarden van derden kan nimmer als een ontoelaatbare overschrijding gelden, om reden dat de overeenkomsten met derden c.q. leveringsvoorwaarden van derden geacht worden integraal deel uit te maken van de tussen Cornelissen Communicatie en Opdrachtgever gesloten overeenkomst.

3.5 De ondertekening van de offerte door de Opdrachtgever geldt als goedkeuring van de offerte. Aanvaarding kan eveneens per email geschieden. Bij trainingen behouden wij ons het recht voor om in geval van onvoldoende deelname, zulks uitsluitend ter beoordeling van ons, de overeenkomst te ontbinden.

3.6 Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de opdracht met onmiddellijke ingang te annuleren tegen vergoeding van de reeds gemaakte kosten en uren tot en met datum van de annulering aan de zijde van Cornelissen Communicatie en de door haar ingeschakelde derden.

3.7 Besprekingsverslagen van Cornelissen Communicatie (schriftelijk of e-mail) gelden als stilzwijgend goedgekeurd indien Opdrachtgever deze niet binnen drie werkdagen heeft voorzien van kanttekeningen.

3.8 Indien door Cornelissen Communicatie of de door haar ingeschakelde derden dan wel werknemer(s) in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, dient de Opdrachtgever de benodigde faciliteiten ter beschikking te stellen.

 

Artikel 4. Personeel

4.1 Cornelissen Communicatie kan in overleg met de Opdrachtgever de samenstelling van een projectteam wijzigen, indien ze meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te leveren diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het team kan ook op verzoek van de Opdrachtgever in overleg met Cornelissen Communicatie plaatsvinden.

 

Artikel 5. Prijzen, tarieven en kosten

5.1 De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzendkosten, transportkosten, portokosten en overige onkosten. Deze bedragen dienen inclusief BTW te worden betaald, tenzij anders is aangegeven.

5.2 De honorering van Cornelissen Communicatie berust op uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Cornelissen Communicatie voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking. Cornelissen Communicatie factureert steeds periodiek, hetzij per maand hetzij per kwartaal, haar honorarium en kosten.

5.3 Cornelissen Communicatie is gerechtigd haar uurtarieven periodiek aan te passen. Opdrachtgever zal hierover tijdig worden geïnformeerd.

 

Artikel 6. Facturering en betalingsvoorwaarden

6.1 Facturen zullen worden verzonden naar het door de Opdrachtgever opgegeven factuuradres. Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te worden voldaan, zonder verrekening of korting. Indien tijdige betaling (gedeeltelijk) uitblijft, dan is Opdrachtgever in verzuim en is hij over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5 % per maand ingaande de dag van verzuim en buitengerechtelijke incassokosten, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval Opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd is. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op. Alle vorderingen van Cornelissen Communicatie zijn onmiddellijk opeisbaar indien de Opdrachtgever surseance aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen verliest.

6.2 Indien Opdrachtgever in verzuim is kan Cornelissen Communicatie de vordering ter incasso uit handen geven. De door Cornelissen Communicatie in verband met de invordering gemaakte buitengerechtelijke incassokosten komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 7. Klachten

7.1 Klachten over de geleverde zaken en diensten dienen binnen uiterlijk acht dagen na levering schriftelijk gemotiveerd aan ons te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan u geacht wordt akkoord te gaan met het geleverde.

7.2 Klachten omtrent de factuur dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Cornelissen Communicatie te worden medegedeeld en laat de op de factuur vermelde betalingstermijn onverlet. Na verloop van voornoemde termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft Opdrachtgever zijn rechten ter zake verwerkt.

7.3 Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de Opdrachtgever zijn rechten ter zake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.

 

Artikel 8. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

8.1 De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

8.2 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de Opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot het dienovereenkomstig in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.

8.3 Door de Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 9. Duur en afsluiting van de opdracht

9.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De opdracht-overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd door ieder der partijen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Gedurende de opzegtermijn blijven lopende afspraken en verplichtingen van kracht.

9.2 Indien aan Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, de WSNP toepasselijk wordt verklaard, diens faillissement wordt uitgesproken of indien het bedrijf van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, dan heeft Cornelissen Communicatie het recht, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang de overeenkomst met Opdrachtgever door een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever te beëindigen, zonder dat Cornelissen Communicatie gehouden is tot het betalen van enige schadevergoeding aan Opdrachtgever.

9.3 Bedragen ter zake van werkzaamheden en gemaakte kosten die Cornelissen Communicatie voorafgaand aan de ontbinding c.q. opzegging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding c.q. opzegging direct opeisbaar.

 

Artikel 10. Afname

10.1 Tenzij anders is overeengekomen dient de Opdrachtgever verplicht direct na gereedkoming van de uitgevoerde opdracht deze in ontvangst te nemen.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid 

11.1 Cornelissen Communicatie kan, behoudens in geval van opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk worden gesteld voor:

  1. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
  2. fouten in het materiaal dat door Opdrachtgever ter hand is gesteld;
  3. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze een gevolg zijn van handelingen van Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegeven of materialen;
  4. het niet of niet volledig bereiken van het door Opdrachtgever met het werk beoogde (markt)resultaat;
  5. fouten van onderaannemers die op uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever moeten worden gebruikt, danwel voor betaling van hun facturen.

11.2 Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van ondergeschikten van Cornelissen Communicatie is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Cornelissen Communicatie te allen tijde beperkt tot het honorarium exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief out-of-pocket kosten bedongen voor de prestatie van Cornelissen Communicatie bij de desbetreffende opdracht terzake waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt het bedongen honorarium gesteld op het totaal van de vergoedingen exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief out-of-pocket kosten bedongen voor zes maanden.

11.3 Aansprakelijkheid voor (gevolg)schade, waaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend wordt verstaan schade bestaande uit gederfde winst, verminderde opbrengst, gemiste besparingen en bedrijfsstagnatie, is beperkt tot het bedrag waarvoor Cornelissen Communicatie volgens haar aansprakelijkheidsverzekering is verzekerd.

11.4 Opdrachtgever vrijwaart Cornelissen Communicatie voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door of namens de Opdrachtgever vrijwaart Cornelissen Communicatie voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door of namens de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

11.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan daarvan, schriftelijk bij Cornelissen Communicatie meldt. Indien tijdige melding uitblijft dan komt het recht van Opdrachtgever op schadevergoeding te vervallen.

11.6 Indien een bezwaar omtrent geleverde goederen en/of diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van de opdrachtnemer ter zake wordt vastgesteld, zal deze te zijner keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is de opdrachtnemer nimmer verplicht.

 

Artikel 12. Overmacht

12.1 In geval Cornelissen Communicatie door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

12.2 Onder overmacht wordt ten dezen verstaan: ziekte, tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid, staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij de opdrachtnemer hetzij bij zijn leveranciers van goederen en diensten, transport- storingen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

 

Artikel 13. Intellectueel eigendom

13.1 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de Opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de Opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij de opdrachtnemer voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

13.2 Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden, zullen op het moment dat de desbetreffende relatie tussen Opdrachtgever en Cornelissen Communicatie eindigt, voor zover zij aan Cornelissen Communicatie toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de Opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen – waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendom – de Opdrachtgever aan Cornelissen Communicatie verschuldigd is, zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal Cornelissen Communicatie voor het inschakelen van deze derden, op verzoek van de Opdrachtgever, met deze overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.

13.3 Cornelissen Communicatie zal, tenzij sprake is van een opdracht als bedoeld in het eerste lid en overigens in overeenstemming met de exoneratiebepalingen van artikel 15 van deze voorwaarden, de Opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden, indien en voor zover de Opdrachtgever door het gebruik van het geleverde inbreuk zou maken op enig recht van industriële of intellectuele eigendom. De Opdrachtgever is verplicht in geval van een vordering van een derde Cornelissen Communicatie binnen 48 uur hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is.

13.4 De Opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.

 

Artikel 14. Vertrouwelijkheid

14.1 Cornelissen Communicatie is verplicht tot geheimhouding van alle informatie van de Opdrachtgever jegens derden.

14.2 Cornelissen Communicatie zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever.

14.3 De Opdrachtgever zal zonder toestemming van Cornelissen Communicatie geen mededelingen doen over de aanpak van Cornelissen Communicatie haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.

 

Artikel 15. Bijzondere bepaling cursussen

15.1 Onder cursussen worden in deze bepaling mede verstaan workshops, leergangen, studiedagen, cursussen, congressen, symposia, praktijkdagen, al dan niet meerdaags en/of incompany georganiseerd. Het in dit artikel bepaalde geldt voor alle cursussen welke wij u aanbieden onder de naam Cornelissen Communicatie dan wel eventueel onder andere namen.

15.2 Cornelissen Communicatie behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname, zulks enkel ter harer beoordeling, de overeenkomst te annuleren. Cornelissen Communicatie zal u daarvan direct schriftelijk of per e-mail informeren. Eventuele door u aan Cornelissen Communicatie verrichte betalingen zullen worden teruggestort.

15.3 Indien u verhinderd bent, kunt u in uw plaats een collega van u laten deelnemen, mits deze in het bezit is van uw bewijs van inschrijving.

15.4 Tenzij anders is vermeld, geldt voor annulering door u de navolgende regeling:

Bij onvoldoende inschrijving kan een specifiek professionaliseringsaanbod door Cornelissen Communicatie geannuleerd worden. Het is mogelijk dat u dezelfde activiteit op een andere datum krijgt aangeboden. U bent dan geheel vrij hier al dan niet op in te gaan. Uiterlijk twee weken voor de uitvoeringsdatum ontvangt u hierover bericht.

Annulering door deelnemers dient schriftelijk te gebeuren bij Cornelissen Communicatie via email: info@coco.nl. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop de annulering bij Cornelissen Communicatie binnenkomt. Vanaf het moment van inschrijving is sprake van een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Annulering vindt dan kosteloos plaats.
In alle andere gevallen zijn de volgende kosten verbonden aan annulering:

  • Bij annulering meer dan dertig dagen voor datum van plaatsvinden c.q. aanvang van de cursus: € 75,- administratiekosten.
  • Bij annulering tot veertien dagen voor datum van plaatsvinden c.q. aanvang van de cursus, brengen we 50 % van het overeengekomen bedrag in rekening.
  • Bij annulering minder dan veertien dagen voor aanvang van de cursus: geen restitutie. U kunt zich in alle gevallen door een collega laten vervangen.

15.5 In geval een deelnemer na aanvang van de training/scholing de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training/opleiding deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

15.6 Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de Opdrachtgever of Cornelissen Communicatie geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Alle overeenkomsten tussen Cornelissen Communicatie en Opdrachtgever worden beheerst door het Nederlandse recht.

16.2 Alle geschillen welke tussen Cornelissen Communicatie en Opdrachtgever mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.